XLIX (49) SESJA RADY MIEJSKIEJ 26.03.2018 14:00 NOK

przemek_mierzejewski
Maniak
Maniak
Posty: 3988
Rejestracja: 23 maja 2009, 11:07

XLIX (49) SESJA RADY MIEJSKIEJ 26.03.2018 14:00 NOK

Post autor: przemek_mierzejewski » 24 mar 2018, 14:35

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji .
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/429/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/428/2018 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 5 stycznia 2018 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowy Tomyśl na lata 2018 do 2026.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. „Edukacja ekologiczna na terenie Gminy Nowy Tomyśl".
9. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu pn. ,,Ochrona bioróżnorodności na obszarze Gminy Nowy Tomyśl - etap I".
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie współpracy Gminy Nowy Tomyśl z Województwem Wielkopolskim i Powiatem Nowotomyskim przy realizacji zadania polegającego na budowie nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Celnej w Nowym Tomyślu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w przedmiocie współpracy Miasta Nowy Tomyśl z Miastem Rakoniewice, Miastem Wolsztyn, Powiatem Nowotomyskim, Powiatem Grodziskim i Powiatem Wolsztyńskim przy realizacji zadania polegającego na budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od miejscowości Boruja Kościelna do miejscowości Karpicko.
12. Podjęcie uchwały w sprawie potwierdzenia zaliczenia do dróg gminnych odcinków drogi wojewódzkiej nr 305 stanowiących: dz. nr ewid. 62/4, 62/3, 1710, położonych w Nowym Tomyślu przy ul. 3-go Stycznia.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej zwanymi „podmiotami uprawnionymi”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/443/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i przedszkoli, zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Nowy Tomyśl przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/284/2017 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dopłaty za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Nowy Tomyśl dla grupy gospodarstw domowych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IX/53/2011 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.
17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Nowy Tomyśl na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
18. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze
Gminy Nowy Tomyśl, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zasad gospodarowania lokalami użytkowymi stanowiącymi własność Gminy Nowy Tomyśl.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz jej wysokości.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nowy Tomyśl”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowy Tomyśl na rok 2018”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.
25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej (dot. skargi na OPS).
26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi Komisji Rewizyjnej (dot. skargi na dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Bukowcu).
--
27. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Nowy Tomyśl organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok.
28. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Rady Miejskiej w 2017 roku.
29. Sprawozdanie z realizacji planów pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w 2017 roku.
30. Sprawozdanie z pracy doraźnej Komisji Statutowej.
31. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
32. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Nowego Tomyśla w okresie międzysesyjnym wraz z informacją o realizacji uchwał.

33. Wolne głosy i informacje.
34. Zakończenie sesji.
Administrator
Przemek Mierzejewski / Nowy Tomyśl

ODPOWIEDZ

Wróć do „Z prac Rady Miasta 2014-2018”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość