Regulamin

Niezależne Forum Nowego Tomyśla i okolic • Regulamin

Regulamin Niezależnego Forum Nowego Tomyśla


Motto:

„Bez praw nie może być prawdziwej wolności.”

- Andrzej Frycz Modrzewski

„Wolność nie znaczy, że można poruszać się po niewłaściwej stronie ulicy.”

- Indira Gandhi

„Wolność to przywilej, nie prawo.”

- Wilbur Smith

„Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka.”

- Alexis de Tocqueville


       

I. Idea forum:

 
 1. chęć umożliwienia wszystkim mieszkańcom Nowego Tomyśla i okolic swobodnego wyrażenia swojej opinii
 2. integrowanie aktywnych mieszkańców w celu działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego
   

II. Dlaczego niezależne i od kogo?

 
 1. od organów Gminy (powstało w opozycji do „urzędowego” forum)
 2. niezależne od jakiejkolwiek organizacji lokalnej lub ogólnokrajowej o zabarwieniu politycznym
 3. Forum jest niezależne, co nie znaczy, że:
  1. można łamać prawo Rzeczypospolitej Polskiej
  2. można pisać cokolwiek bez ewentualnych konsekwencji
  3. wypowiedzi łamiące prawo i dobry smak nie mogą być usunięte
   

III. Co wolno:

 
 1. bez skrępowania wyrażać opinię, jednak z takim ograniczeniem, że nie może ona naruszać wolności i godności drugiego człowieka
 2. formułować postulaty, co do działania forum
 3. uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych przez NFNT
 4. umieszczać reklamy działalności zgodnej z prawem, ale wyłącznie w formie wpisu na forum. Dopuszcza się reklamowanie firm lokalnych.
 5. prowadzić kampanię wyborczą, ale wyłącznie w formie wpisów na forum, w ramach objętych przepisami prawa
   

IV. Czego nie wolno:

 
 1. działać wbrew prawu obowiązującemu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności umieszczać:
  1. treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
  2. treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  3. treści, które grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  4. treści, które obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  5. treści, które nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  6. treści, które propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
  7. treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które lżą osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego),
  8. treści, które zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  9. treści, które obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
  10. treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  11. treści, które przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  12. treści, które promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  13. treści, które ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych);
  14. prowadzić kampanię wyborczą w czasie tzw. ciszy wyborczej (Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, Ustawa z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw)
 2. obrażać imienia Rzeczypospolitej Polskiej, flagi i godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz Narodu Polskiego
 3. umieszczać wulgarnych słów (ogólnie znanych, słowotwórczych (tj, gdy źródłosłowem jest ogólnie znany wulgaryzm), pisanych z kropkami, etc.)
 4. pisać inwektyw i nieprawdziwych stwierdzeń dotyczących osób trzecich
 5. pisać o osobach epitetów, które mogłyby sugerować złą cechę, bez wyraźnego zapisu, że to jest własne i prywatne zdanie
 6. kopiować treści bez wyraźnego wskazania źródła i autora
 7. spamować na forum oraz w wiadomościach prywatnych
 8. nękać kogoś prywatną korespondencją
 9. kopiować linków do stron erotycznych, promujących przemoc, epatujących treściami, które mogą obrażać jakąś grupę etniczną, narodową czy religijną
 10. usuwać postów, w przypadku, gdy stanowią one istotne ogniwo tematu i gdy ich brak może spowodować zmianę sensu wypowiedzi innych forowiczów (można poprosić administratora od usunięcie całego tematu, względnie o wybrane posty)
 11. floodować, tj. pisać kilka postów pod rząd, zwłaszcza w krótkim odstępie czasowym
   

V. Na forum powinno się:

 
 1. być dla siebie uprzejmym, względnie grzecznym
 2. pisać poprawną polszczyzną
 3. pisać na temat określony w tytule pierwszego posta
 4. nie używać dużych liter (duże litery to w języku internautów krzyk!)
   

VI. Pozostałe postanowienia:

 
 1. zasady regulaminu dotyczą każdego użytkownika forum
 2. kto nie akceptuje poniższego regulaminu proszony jest o usunięcie swego konta, względnie zostanie usunięty (gdy publicznie wyrazi taką wolę)
 3. każdy użytkownik przystępując do grona użytkowników forum wyraża zgodę na przyjmowanie konstruktywnej krytyki
 4. arbitraż nad wszelkimi spornymi kwestiami podejmuje rada administratorów
 5. każda osoba może używać tylko jednego aktywnego konta
 6. użytkownicy, którzy będą łamali regulamin mogą zostać czasowo zbanowani (tj. zostanie im uniemożliwione pisanie na łamach forum na określony przez administratora czas)
 7. użytkownicy, którzy będą dopuszczać się nagminnego łamiania regulaminu Niezależnego Forum Nowego Tomyśla będą banowani (tj. usuwanie z grona użytkowników)
 8. informacje dotyczące użytkowników forum mogą zostać udostępnione tylko i wyłącznie organom Państwa, tj. Policji, Prokuraturze i Sądowi
 9. w celu zabezpieczenia antyspamowego trzy pierwsze posty nowozarejestrowanego użytkownika podlegają akceptacji administratorów
       

Regulamin wchodzi w życie 27. lipca 2014 roku.
Aktualizacja 8 października 2014 roku - skreślono zdublowany punkt 4i paragrafu IV.

Aktualizacja 12 maja 2016 roku - zmodyfikowano III.4 umieszczać reklamy działalności zgodnej z prawem, ale wyłącznie w formie wpisu na forum. Dopuszcza się reklamowanie firm lokalnych.